Didaktické hry

Programy pro školy

Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení - program pro školy

Součástí všech níže uvedených programů je na sehrávku navazující reflexe, při níž jsou herní situace propojovány se situacemi a problémy z reálného světa včetně diskuse, jaké možnosti jejich řešení (v kolektivní i individuální rovině) máme k dispozici. Devadesátiminutové hry je možno libovolně kombinovat či realizovat ve dvou různých třídách tak, aby celková doba programu v jedné škole byla 180 min. /4 vyučovací hodiny (4 vh)/.

(NE)UDRŽITELNÉ ČERPÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI

U jezera (4 vh) od 5. tř ZŠ + SŠ+

Simulační hra, která napodobuje užívání společného přírodního obnovitelného zdroje – vody – několika podniky (skupinami 2 – 4 žáků/studentů) rozmístěnými na břehu fiktivního jezera. Podniky mají za úkol dosáhnout maximálního možného zisku. Na celkovou úspěšnost má ale vliv to, v jaké kvalitě je jezerní voda, kterou podniky využívají ve svých provozech a následně ji do jezera vracejí.

Znečištění vody přináší vysoké okamžité zisky pro znečišťovatele, ale pokles kvality vody, což má za následek snížení potenciálních budoucích zisků všem podnikům. Naopak čištění vody přináší nižší okamžité zisky, avšak vede k zajištění dlouhodobého, trvale udržitelného zdroje příjmů všem. Kromě vzdělávacích environmentálních cílů se při hře projeví mj. i dynamika kolektivu a vztahy ve třídě. Tyto poznatky může učitel využít při další práci s kolektivem.

FishBanks (4 vh) od 7. tř. ZŠ + SŠ+

Simulační hra, která uvádí žáky a studenty do problematiky udržitelnosti čerpání přírodních obnovitelných zdrojů. Skupiny v rolích rybářských společností mají za úkol dosáhnout maximálního zisku prostřednictvím fiktivního lovu a prodeje ryb. Při nadměrném rybolovu ale hrozí vyčerpání lovišť, které vede k poklesu úlovků, zisků a někdy i ke krachu firem.

Hra je inspirována tzv. dilematem tragédie obecní pastviny – snahou o maximalizaci zisku jednotlivců (pastevců) bez ohledu na omezenou reprodukční schopnost zdroje (pastviny).

Lesní podnik (4vh) druhý stupeň ZŠ + SŠ+

Hra, při níž jsou žáci/studenti rozděleni do skupin představujících lesnické firmy. Jejich primárním cílem je dosáhnout na konci hry co největšího zisku. Firmy mají k dispozici čtyři druhy dřevin (smrk, borovice, dub a buk), které mohou pěstovat na libovolně velkých plochách (herních polích) lesa (herního plánu). Smrk a borovice dosahují mýtního věku rychleji než listnaté stromy a jsou tedy na první pohled lukrativnější. Na druhou stranu jsou náchylnější na různé nepříznivé vlivy (okus zvěří, ničivý vítr, kůrovec), které na les působí. Jejich četnost a míru ohrožení udávají hody kostkou. Během hry se sleduje skladba dřevin, její proměna v průběhu času a korelace druhové skladby s dosaženými zisky jednotlivých týmů.

Po reflexi sehrávky navazuje kratší zábavná rolová hra Na kůrovce, která zjednodušeně přibližuje dynamiku kůrovcové gradace v různých typech lesa (smrková monokultura/plantáž, přirozená horská smrčina, smíšený les).

GLOBÁLNÍ ZMĚNA KLIMATU

Jak se žije v Podnebíně (4vh), druhý stupeň ZŠ + SŠ+

Nová simulační hra z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech adaptace obce na změnu klimatu. Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, která se liší investičními a náklady i adaptační účinností. To, jestli zvolili adaptačně lepší či horší opatření ukáže klimatická situace (extrémní povodně, extrémní sucha, vlny veder, ledovka aj.), která nastává náhodně na konci každého kola hry.

Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima-adaptační strategie stejně jako příklady z reálného světa.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A DEMOKRATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Obchvat (2vh) od 7. tř. ZŠ + SŠ+

Rolová hra, která žáky seznamuje se základními prostředky demokratického rozhodování – diskusí a vyjednáváním. Žáci se v různých rolích při simulovaném jednání obecního zastupitelstva o variantách budoucího obchvatu snaží prosadit maximum zájmů, které z jejich role vyplývají. Zároveň naslouchají argumentům ostatních postav a konfrontují je s vlastními argumenty. Na závěr žáci hlasují o výsledné variantě řešení.

Hru je možno upravit na podobný dopravní problém z libovolného města/obce, či ji ve spolupráci s učiteli zcela přepracovat na jiný aktuální problém spojený se stavebním či jiným rozvojem daného místa.

Dálnice (2vh) od 7. tř. ZŠ + SŠ+

Simulační rolová hra, při které žáci hrají příslušníky různých zájmových skupin a hledají nejvhodnější trasu nově budované dálnice přes fiktivní území (herní plán). Každá zájmová skupina má na hracím plánu určité zóny zájmu (herní pole), které by jí v případě tudy vedené dálnice, způsobily větší náklady než vedení dálnice přes zóny jiných zájmových skupin.

Cílem hry je prostřednictvím demokratického, pluralitního procesu rozhodování najít konsenzus napříč zájmovými skupinami a zvolit optimální trasu.

FUNGOVÁNÍ GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A PROPOJENOST SVĚTA

Neviditelná ruka trhu (2vh) od 7. tř. ZŠ + SŠ+

Simulační hra, která žáky a studenty seznamuje s problematikou nerovnoměrně rozděleného bohatství a nespravedlivě nastavených pravidel světového obchodu. Žáci jejím prostřednictvím zakusí pocity lidí potýkajících se s nerovnými pracovními příležitostmi a podmínkami v chudších částech světa. V průběhu hry se odhaluje snaha a schopnosti jednotlivých hráčů a týmů uzavírat obchody a dohody, jejich obchodní prozíravost či neférovost, dravost i tendence k rezignovanosti.

Vznikající situace jsou po ukončení hry základem pro hloubkovou analýzu jejího průběhu, která jde ruku v ruce s provazováním herních situací se situacemi z reálného světa.