Tomáš Brabenec

Tomáš Brabenec

V ekologické/environmentální výchově se pohybuji od roku 2007, kdy jsem začal pracovat ve středisku ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově.

Postupně jsem se seznamoval s různými metodami a formami výuky pro rozličné věkové skupiny dětí, mládeže i dospělých. Komplexní, těžká a někdy na první pohled nudná témata jako klimatická změna, (ne)udržitelné čerpání zdrojů, sociální (ne)spravedlnost, (ne)demokratické rozhodování, (ne)odpovědná spotřeba byla vždy tou největší výzvou. Zjistil jsem však, že existuje efektivní způsob, jak je pro žáky dostatečně zatraktivnit.

Během let jsem si vyzkoušel, že v těchto případech nejlépe funguje, když děti uvedeme do uměle vytvořených herních situací, které ovšem vycházejí ze situací reálného života, a ty (s jistou mírou zjednodušení) i napodobuje a kopíruje.

Hra totiž skrze autentický prožitek dokáže její účastníky ve fiktivních rolích vtáhnout do daného tématu pomocí řešení týmových úkolů, které směřují ke splnění daného cíle a výhře. Při sehrávkách se ale jaksi mimochodem objeví ústřední problém, kolem něhož je celá lekce vystavěna. Hra je tedy jak aktivizujícím prvkem, tak i prvkem uvědomění si širších souvislostí, podstaty a dynamiky problému. Při nezbytné reflexi se pak od rozboru sehrávky dostáváme k přenosu herní situace na reálný svět a možnosti řešení problému jak na obecné, společenské úrovni, tak i na úrovni osobní.

V roce 2018 jsem byl osloven Národním pedagogickým institutem (dříve Národní institut dalšího vzdělávání) s žádostí o vytvoření a lektorování vzdělávacího programu DVPP Inspirativní aktivity k rozvoji environmentálního myšlení. Program byl už tehdy z velké části zaměřen na Didaktické hry využitelné při běžné školní výuce.

Ve stejné době jsem pro ekocentrum Chaloupky o.p.s. lektoroval obdobný program DVPP Simulační a strategické hry. Od roku 2022 nabízím vzdělávací seminář Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení akreditovaný MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod Č.j.: MSMT 15151/2022-3-610.